Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

INVESTMENT CORP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000735569 jest Administratorem Danych Osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

W związku z brakiem powołania przez Spółkę Inspektora Ochrony Danych osobowych – we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email: RODO@INVESTMENTCORP.PL

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych Osobowych

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tychże danych istnieją dla Nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony Naszych roszczeń wobec Pana/Pani/ Państwa firmy.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w/w danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, konsekwencją czego będzie zaprzestanie ich przetwarzania.

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć ku podstawy prawne i faktyczne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi pracownicy, podwykonawcy (podmioty przetwarzające) – tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług oraz zleceń na Państwa rzecz z naszego ramienia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

W tym miejscu pouczamy o prawie do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o dobrowolności podania Państwa Danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań na Państwa rzecz.