Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512
Nysa, Poniatowskiego 5
Rezerwacje tel. +48 885 113 800 / +48 604 170 512

Regulamin

Regulamin Domu Studenckiego „Olimp” Poniatowskiego 5, 48-300 Nysa

WSTĘP

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin Domu Studenckiego „Olimp”

2. DS – Dom Studenta „Olimp”

3. KS – Kancelaria SIMUL Sp. z o.o.;

4. mieszkaniec – osoba zakwaterowana w Domu Studenta „Olimp”

5. Uczelnia, PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

6. student – osoba kształcąca się na studiach w PWSZ w Nysie

7. studia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia zaoczne prowadzone przez PWSZ w Nysie.

8. Gość – osoba odwiedzająca, nie zakwaterowana w Domu Studenta „Olimp”.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

1. Dom Studencki „Olimp”, zwany dalej DS, jest przeznaczony dla zaspokojenia potrzeb w zakresie zamieszkania, wypoczynku i nauki uprawnionych do tego osób.

2. DS oraz obiekty mu towarzyszące winny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców, wyrażających się w dbałości o utrzymanie go w należytym stanie i porządku.

3. Do zamieszkania w DS na warunkach promocyjnych są uprawnieni studenci PWSZ w Nysie po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej lub skierowania z PWSZ do zakwaterowania.

4. DS kieruje (zarządza) Kancelaria SIMUL Sp. z o.o.

5. Pracownik KS jest zobowiązany do wywieszenia w miejscu ogólnodostępnym niniejszego Regulaminu

6. Przedstawiciel KS w uzasadnionych sytuacjach ma prawo wejść do pokoju pod nieobecność mieszkańca. O powyższym fakcie mieszkaniec zostanie bezzwłocznie powiadomiony telefonicznie lub po powrocie do DS. Z wyłączeniem sytuacji opisanych w Rozdziale II pkt 6 oraz Rozdziale IV pkt 5.

ROZDZIAŁ II
UPRAWNIENIA MIESZKAŃCA

Mieszkaniec DS ma prawo do:

1. korzystania z pomieszczeń i urządzeń DS przeznaczonych do użytku ogólnego,

2. zmiany pokoju za pisemną zgodą KS

3. przyjmowania gości na zasadach określonych w przepisach porządkowych (Rozdział IV),

4. zgłaszania do KS wszelkich uwag, wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania DS.

5. mieszkaniec ma prawo do palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (palarniach – poza budynkiem). Palenie na terenie DS a w szczególności w pokoju mieszkalnym, łazience lub kuchni ogólnoużytkowej może być podstawą rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub karą pieniężną w wysokości 200,- złotych

6. wymiany pościeli raz w miesiącu w następujących terminach:

a. PARTER – pierwszy wtorek miesiąca,
b. I PIĘTRO – drugi wtorek miesiąca,
c. II PIĘTRO – trzeci wtorek miesiąca,
d. III PIĘTRO – czwarty wtorek miesiąca,

W w/w terminach osoba upoważniona przez KS ma prawo wejść do pokoi (również pod nieobecność mieszkańców) wymieniać tylko pościel przygotowaną do wymiany tzn. „brudne’ poszwy poskładane na łóżku wymieniać na nowe czyste komplety. Dodatkowa wymiana pościeli płatna 20,- złotych

ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Mieszkaniec DS jest zobowiązany do:

1. przestrzegania niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń KS, a także stosowania się do norm współżycia społecznego,

2. przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, a zwłaszcza zakazu używania w pokojach elektrycznych urządzeń grzewczych,

3. dbania o mienie DS, utrzymywania porządku i czystości w swoim pokoju oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku,

4. terminowego uiszczania opłaty za miejsce noclegowe w DS,

5. zamykania drzwi pokoju na klucz w razie opuszczenia pokoju oraz w godzinach snu,

6. zgłaszania KS, bezpośrednio lub przez przesłanie na adres e-mail: recepcja@olimp.nysa.pl wszelkich uwag zauważonych uszkodzeń wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju,

7. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00; audiowizualne i nagłaśniające urządzenia elektroniczne oraz instrumenty muzyczne mogą być słyszane tylko w pomieszczeniu zajmowanym przez użytkownika.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Zakwaterowania w DS dokonuje pracownik KS

2. Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania jest zobowiązana przedłożyć:
a. dowód osobisty, legitymację studencką lub paszport,

3. Objęcie i zdanie pokoju w DS następuje w obecności mieszkańca i pracownika KS.

4. PRACOWNIK KS MA PRAWO DO PRZENIESIENIA MIESZKAŃCA DO INNEGO POKOJU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

5. PRACOWNIK KS LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA MA PRAWO DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI SANITARNEJ POKOI MIESZKALNYCH RAZ W MIESIĄCU (RÓWNIEŻ POD NIEOBECNOŚĆ MIESZKAŃCA). W przypadku ciągłego utrzymywania nieładu w pomieszczeniu, uciążliwego także dla innych, mieszkaniec zostanie usunięty z DS.

6. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu powierzonego sobie pokoju. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy, odpowiedzialność za szkody solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju. Wartość wyrządzonej szkody określa Prezes Zarządu KS lub osoba przez niego upoważnioną.

7. Mieszkańca DS mogą odwiedzać osoby nie będące mieszkańcami DS od godziny 8;00 do godziny 22:00 ( z wyłączeniem sytuacji opisanych w Rozdziale IV pkt 11).

8. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą wszystkich mieszkańców pokoju, przedstawiciel KS (będący aktualnie na terenie DS) może wyrazić zgodę na jeden nocleg gościa w pokoju, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 40,-PLN, za brak zgłoszenia noclegu gościa w DS osoba zapraszająca zapłaci karę 200,- złotych. W przypadku niemożności ustalenia osoby zapraszającej, karę solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju w równym wymiarze.

9. Osoby gościnnie przebywające w DS są zobowiązane do okazania w portierni lub na każde żądanie pracownika KS dowodu tożsamości/legitymacji studenckiej/paszportu oraz podania numeru pokoju i imienia oraz nazwiska mieszkańca, do którego się udają, w celu zarejestrowania wejścia.

10. Mieszkaniec przyjmując gości ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za ich pobyt na terenie DS. Gości obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

11. Osoby nie będące mieszkańcami danego DS, znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających, nie mają prawa przebywania na terenie DS.

12. Prezes Zarządu KS, działając w porozumieniu z właścicielami budynku DS, ma prawo w uzasadnionych przypadkach do ograniczenia godzin odwiedzin w DS, jak również wydawania zakazu wstępu do DS osobom nie będącym mieszkańcami danego DS.

13. W DS obowiązuje CAŁKOWITY zakaz:
a. odstępowania lub samowolnej zmiany zajmowanego miejsca noclegowego/pokoju,
b. instalowanie urządzeń grzewczych, dużych urządzeń chłodniczych w pokojach
c. instalowania odbiorników RTV w pokojach bez wcześniejszego przedstawienia KS potwierdzenia opłacenia abonamentu RTV lub zwolnienia z w/w opłaty – potwierdzona pisemną zgodą na instalację przez KS (wszelkie kary nałożone na DS przez instytucje zewnętrzne poniesie właściciel podłączonego nielegalnie odbiornika)
d. samowolnego zakładania, przerabiania i naprawy instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej oraz komputerowej,
e. samowolnego przerabiania, wymiany zamków w drzwiach i dorabiania kluczy,
f. wprowadzania do pomieszczeń zamkniętych rowerów, pojazdów mechanicznych (silnikowych),
g. używania urządzeń nagłaśniających, instrumentów w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę lub wypoczynek,
h. przebywania osób trzecich w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających na terenie całego DS,
i. wynoszenia poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń DS; zmiana wyposażenia pokoju i pomieszczeń ogólnego użytku wymaga pisemnej zgody przedstawiciela KS,
j. organizowania gier hazardowych,
k. wprowadzania na teren DS oraz trzymania w pokojach jakichkolwiek zwierząt,
l. oklejania ścian, drzwi i wyposażenia DS,
m. umieszczania ogłoszeń, napisów, druków i informacji bez pisemnej zgody przedstawiciela KS,
n. wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.
o. PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH I INNYCH PODOBNYCH NA TERENIE CAŁEGO BUDYNKU
p. SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE CAŁEGO TERENU DOMU STUDENCKIEGO „OLIMP”

14. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu KS ma prawo pozbawić mieszkańca miejsca noclegowego w DS w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ V

UTRATA PRAWA DO MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Mieszkaniec traci prawo do korzystania z miejsca w DS w przypadku:

1. upływu okresu najmu określonego w zawartej umowie,

2. wcześniejszego rozwiązania umowy najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia

3. rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym – KAŻDORAZOWE łamanie regulaminu DS.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2019r.